Beleggen

Groep 12 + 19
Wij proberen door het volgen en bestuderen van de maatschappelijke en economische ontwikkelingen voldoende kennis te vergaren om op verantwoorde wijze ons geld te beleggen. Daarin kennen wij gelukkige en minder gelukkige tijden, maar terugkijkend naar het verleden kunnen wij toch stellen dat gemiddeld genomen wij beter presteren dan de markt.

Ook is de gemiddelde meeropbrengst over de afgelopen 10 jaar beter dan de opbrengst van een spaarrekening.

De beleggingsclubs komen 1 keer maand bij elkaar en bespreken hoe de effectenportefeuille zich de afgelopen maand heeft gehouden en welke aanpassingen noodzakelijk geacht worden. Het is de bedoeling, dat door de voorbeelden de leden de nodige kennis en vaardigheden ontwikkelen, en vervolgens hun eigen vermogen kunnen beheren.

Beleggen 1 (Groep 12)
De bijeenkomsten vinden plaats op:
3e woensdag
Tijd:
14.00 - 16.00 uur
Locatie:
't Pluspunt
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleider:
M. Hoijer


Beleggen 2 (Groep 19)
De bijeenkomsten vinden plaats op:
3e donderdag
Tijd:
10.00 - 12.00 uur
Locatie:
't Pluspunt
Schuttersveld 17
7514 AC  Enschede
Groepsleider:
Hr. H. Wallinga

Kosten
Om deel te kunnen nemen aan deze activiteit is lidmaatschap van de Stichting vereist. Bij de beleggingsclubs dienen de deelnemers zogenaamde ‘fracties’ te kopen, die dan uiteraard belegd worden. Als een lid uittreedt krijgt hij/zij de waarde van de eigen fracties uitbetaald. Tevens dient er een bijdrage gegeven worden voor algemene kosten. Beide clubs hanteren daarvoor verschillende tarieven. In totaal gaat het om ca. € 300,- per jaar. Uiteraard wordt het duurder als men besluit meer dan het minimum aantal fracties te kopen.

Overig
Bij beëindiging van het deelnemerschap wordt het aantal opgebouwde fracties tegen de dan geldende waarde aan de deelnemer of zijn nabestaanden uitgekeerd.

Nieuws

Beleggen, wilt u wel eens weten hoe dat gaat?

Kom dan kijken bij de SBS55+.

Het is al bijna dertig jaar geleden dat onze Studie Belegging Sociëteit 55+ (SBS55+) als onderdeel van de Stichting 55+ is opgericht. Bij het nagaan van onze geschiedenis bleek dat er heel weinig verloop is in het ledenbestand en dat er kennelijk een bepaalde bindende kracht uitgaat van het samen leren hoe te beleggen in effecten.
Gedurende ons bestaan kenden we goede jaren en minder goede jaren, maar bijna zonder uitzondering is ons beleggingsresultaat beter dan de renteopbrengst van een spaar- of depositorekening.
Ooit hebben wij afgesproken om het aantal deelnemers op ca. 25 personen te houden. Echter, door natuurlijk verloop hebben het afgelopen jaar een relatief groot aantal deelnemers moeten afhaken. Mocht u geïnteresseerd zijn, er is nu dus weer ruimte voor nieuwelingen. Wij komen bijeen op de derde woensdag van de maand. De eerste twee bijeenkomsten die u bijwoont zijn ter oriëntering; u hoeft dus niet direct lid te worden. U betaalt u alleen de gebruikelijke deelnamebijdrage ad € 2.
Als u lid wordt, bedragen de kosten voor deelneming € 2,50 per maand. Daarnaast komt verplichting tot koop van fracties à € 5,00; minimaal 1 stuks en maximaal 5 stuks per maand. Deze fracties blijven uw eigendom en de waarde daalt en stijgt mee met de waarde van onze effectenportefeuille. Bij opzegging krijgen u of uw erfgenamen de waarde uitbetaald van uw fracties.

Om u aan te melden kunt u zich wenden tot onze secretaris: mevrouw B. Bornebroek, J. van Elburgstraat 51, 7548 DC Enschede, b.bornebroek@kpnmail.nl. Heeft u behoefte aan meer informatie dan is ondergetekende daartoe zeker bereid.

Met vriendelijke groeten,
M. Hoijer, 053-4357253, m.hoijer@hetnet.nl

Voor meer informatie:
Voorzitter
M. Hoijer

Telefoon:
053-4357253

E-mail:
Coördinator Cultuur
G. Zwarteveen

Telefoon:
053-5724339

E-mail:
Klik hier voor: