PRIVACYVERKLARING Stichting 55+

 Stichting 55+ (KVK nummer 41028893) is gevestigd te Enschede aan ’t Schuttersveld 17.

Deze privacyverklaring is vastgesteld in de bestuursvergadering dd. 13-11-2018.

Stichting 55+ verwerkt persoonsgegevens en neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting 55+.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De laatste aanpassing is gedaan op 13-11-2018. De gewijzigde Privacyverklaring zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op de Stichting 55+ website is geplaatst.


 1. Het bestuur van de Stichting 55+ is (eind)verantwoordelijk voor het beheer, de ontwikkeling en de toepassing van persoonsgegevens, e.e.a. overeenkomstig het in deze privacyverklaring bepaalde en ziet toe op de naleving van de uitvoeringsregels.

Stichting 55+ draagt ook zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisa­torische aard ter beveiliging van persoonsgegevens, tegen verlies of aantas­ting van persoonsgegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrek­king daarvan.

 

 1. Stichting 55+ verwerkt persoonsgegevens van:
 • Deelnemers
 • Belangstellenden/geïnteresseerden die informatie opvragen of bijvoorbeeld onze nieuwsbrief willen ontvangen.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: naam, adres, tel.nr., mailadres, geboortedatum en het banknummer. Wij vermelden dit op ons aanmeldformulier. Het afgegeven lidmaatschapsnummer wordt aan de coördinator van de activiteitengroep doorgegeven.

Stichting 55+ verwerkt ook persoonsgegevens van:

 • Vrijwilligers die werken voor Stichting 55+
 • (Contactpersonen van) zakelijke relaties/Adverteerders.

Hiervoor kunnen naast deze privacyverklaring aanvullende regelingen van toepassing zijn die in overeenkomsten/contracten zijn geregeld.

 

 1. Wij verwerken persoonsgegevens om te kunnen communiceren met onze deelnemers:
 • Om deelnemers op de hoogte te houden.
 • Belangen
 • Activiteiten/ calamiteiten.

Vrijwilliger: Als u aan de slag wilt gaan bij Stichting 55+ (bijvoorbeeld als vrijwilliger), hebben we uw persoonsgegevens nodig voor (of ter ondersteuning van) onze administratieve processen en diensten. U verstrekt die gegevens zelf aan ons (of een door u gemachtigde verstrekt ze aan ons). Als vrijwilliger verwerken we uw gegevens om praktische zaken te regelen.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om:

 • contact met u te onderhouden,
 • u te informeren over Stichting 55+,
 • te evalueren hoe het met u gaat etc..

Persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor het verzenden van 55Plusmails om u nog beter van dienst te zijn en u te informeren. Wilt u niet meer benaderd worden voor een 55Plusmail? Dan kunt u dit aangeven door in de betreffende 55Plusmail op ‘uitschrijven’ te klikken.

Ook organisaties kunnen op aanvraag 55Plusmails ontvangen.

Rechtsgronden waarop voornoemde gegevensverwerkingen zijn gebaseerd:

 • Toestemming van betrokkene.

Gegevens ontvangen van derden: Bij specifieke projecten ontvangt Stichting 55+ persoonsgegevens van derden. Bij deze projecten is er sprake van uitvoering van een overeenkomst met betreffende derden.

Historische doeleinden: Stichting 55+ bewaart gegevens als projectrapportages, magazines.

Als Stichting 55+ persoonsgegevens voor andere doeleinden wil gebruiken dan hiervoor is benoemd vragen wij daarvoor toestemming.

Stichting 55+ maakt gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking en neemt persoonsgegevens op in (digitale) bestanden. Van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profiling, zoals bedoeld in de AVG is volgens Stichting 55+ geen sprake.

 

 1. Toegang tot persoonsgegevens en beveiliging

Toegang tot bepaalde persoonsgegevens hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van de hun opgedragen werkzaamheden:

 • Het bestuur van Stichting 55+.

 

 1. Bewaren en vernietigen van de gegevens.

Als aan uw persoonsgegevens financiële gegevens zijn gekoppeld (denk aan contributie) en er is gedurende 7 jaar geen contact tussen u en Stichting 55+ geweest, worden uw persoonsgegevens vernietigd.  Stichting 55+ dient financiële gegevens  ingevolge wettelijke belastingbepalingen gedurende een periode van 7 jaar te bewaren.

De genoemde gegevens worden in een afgesloten kast op het Pluspunt bewaard. De op de computer bewaarde gegevens (incasso’s, ledenlijst) zijn enkel via een code/wachtwoord in te zien door de penningmeester, de ledenadministratie, de com.com (computerbeheer) en coördinatoren.

Als er geen financiële gegevens zijn gekoppeld aan uw persoonsgegevens en er is gedurende 2 jaar geen contact geweest tussen u en Stichting 55+ worden uw persoonsgegevens vernietigd.

Gegevens die worden gebruikt voor historische doeleinden kunnen tientallen jaren of langer bewaard worden.

 

 1. Uw recht op inzicht op verwerking, inzage en afschrift.

U of uw gemachtigde mag Stichting 55+ schriftelijk vragen om inzage in de geregistreerde gegevens. Als u inzage wilt kun u dat vragen aan het bestuur. Het bestuur geeft zo spoedig mogelijk na indiening van het verzoek tot inzage antwoord op uw verzoek.

U (of uw gemachtigde) krijgt inzage in persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U kunt een afschrift van de door u gevraagde gegevens krijgen. We geven inzage als we uw identiteit (of die van uw gemachtigde) onomstotelijk hebben vastgesteld.

 

 1. Correctierecht

U (of uw gemachtigde, als die een nadrukkelijk verzoek van u kan tonen) heeft het recht om verbetering, aanvulling of afscherming te vragen van persoonsgegevens waarover Stichting 55+ beschikt als u van oordeel bent dat de opgenomen gegevens onjuist of onvolledig zijn of, gezien de doelstelling van de gegevensverwerking niet ter zake doende, dan wel in strijd met deze privacyverklaring of een aanvullende overeenkomst zijn opgeno­men. Het verzoek tot correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgege­vens wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.

Een verzoek tot verwijdering kan slechts worden geëffectueerd met in achtneming van wettelijke bewaartermijnen (zie 5).

De beslissing van het bestuur op het verzoek wordt verzoeker zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek medegedeeld. Stichting 55+ draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

Een afwijzende beslissing is met redenen omkleed.

 

 1. Beroep

Als Stichting 55+ weigert aan een verzoek om inzicht, inzage, afschrift, afscherming of correctie te voldoen, kunt u zich op grond van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming  wenden tot de arrondissementsrechtbank te Enschede met het schriftelijk verzoek Stichting 55+ te bevelen alsnog aan dat verzoek te voldoen.

Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen 6 weken nadat de afwijzen­de beslissing van Stichting 55+ is ontvangen.

U kunt zich ook tot de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)  wenden met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in een geschil met de verantwoordelijke. In dat geval kan het verzoekschrift als bedoeld in het eerste lid, nog worden ingediend nadat de verzoeker van de Autoriteit Persoonsgegevens het bericht heeft ontvangen dat zij de behandeling van de zaak heeft gestaakt, doch uiterlijk tot twee maanden na dat tijdstip.

 

Wat als er toch iets misgaat?

Stichting 55+ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er bij ons toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van uw gegevens dan melden wij dat altijd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor u zou kunnen hebben nemen we ook direct contact met u op.

Help ons mee – Ondanks alle maatregelen die Stichting 55+ heeft genomen om uw gegevens en uw privacy te waarborgen is het toch altijd mogelijk dat er een datalek ontstaat. Mocht u het gevoel hebben dat er ergens iets niet goed gaat met onze systemen of werkwijzen dan waarderen wij het zeer als u ons dit laat weten.

 

 1. Begrippen

In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:

 1. persoonsgegeven: gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke pe­r­s­o­on;
 2. gegevensverwerking: handelingen met persoonsgegevens zoals: verzamelen, vastleggen (zowel fysiek als digitaal), opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, wissen en vernietigen;
 3. de betrokkene: degene van wie persoonsgegevens in het bestand zijn op­ge­no­m­en;
 4. derde: een ieder die niet behoort tot Stichting 55+ met uitzondering van de betrokkene.

 


BIJLAGE I: welke gegevens worden vastgelegd door Stichting 55+

Naam:
Adres:
Postcode:
Gemeente:
Telefoon:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Lidnummer:
Welke cursussen:
Bankrekeningnummer:

Deelnemer geeft toestemming om deze gegevens vast te leggen en te bewaren  zoals in artikel 5 wordt omschreven.


Klik hier voor het downloaden van de Privacyverklaring van de stichting 55+.